Menu Close

Ugdymo kokybės samprata

Ugdymo kokybė tai:

  • Vaikų pasiekimai atitinka tėvų lūkesčius bei standartus.
  • Nuolatinis ir sistemingas vaikų pasiekimų vertinimas sąlygoja ugdymo proceso planavimą, aplinkos modeliavimą ir vaiko pažangą.
  • Ugdymas orientuotas į vaiką bei jo ugdymo(si) galimybes, patirtį, gebėjimus, specialiuosius poreikius.
  • Pagrindinė vaiko veikla – žaidimas.
  • Puiki vaiko savijauta, saugumas, savigarba, pasitikėjimas savimi ir kitais. Pedagogo – vaiko sąveika – ugdytinio ir ugdytojo dialogas.
  • Ugdymo(si) būdų įvairovė, prasmingų ugdymo strategijų taikymas, siekiant optimalių ugdymosi rezultatų.
  • Tinkama, saugi ugdymo(si) aplinka, tikslingai parinktos ugdymo(si) priemonės.
  • Atvirumas tėvams, socialiniams partneriams bei visuomenei.
  • Aktyvus, prasmingas tėvų dalyvavimas vaiko ugdymo(si) procese.
  • Nuolatinis savo darbo kokybės vertinimas ir tobulėjimas.

Apsvarstyta mokytojų tarybos posėdyje  2013-11-20  protokolas Nr. 3

Skip to content