Menu Close

APIE MUS

           Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” įsteigtas 1966m. gegužės 1d. Kauno miesto mero 1966 m. gruodžio 31 d. Kauno 3-iajam lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio ,, Dobilėlis” pavadinimas.

       Tai bendro tipo lopšelis-darželis teikiantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo kalba-lietuvių. Lopšelis -darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos konstituciją, Vaiko teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei steigėjo norminiais teisės  aktais, įstaigos nuostatais, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa, bei įstaigos  strateginiu ir metiniu veiklos planu.

Lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” – inovatyvi, bendradarbiaujanti,  orientuota į vaiką ir šeimą, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje kuriama saugi fizinė, socialinė-emocinė aplinka, ugdomi vaikų gebėjimai būti kūrybingais, išradingais, savarankiškais, mokančiais rasti sprendimus, besirūpinančiais savo ir kitų sveikata.

 Nuo 2024m. gegužės 16 d. lopšelis-darželis pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Parengta ir įgyvendinama 2024-2028 m. m. sveikatos stiprinimo programa ,,Dobiliukai sveikatos šalyje”.

Lopšelyje-darželyje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia  specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” įgyvendina esminę įtraukiojo ugdymo vertybinę nuostatą, kad įtraukimas ir teisingumas yra suprantami kaip kokybiško ugdymo(si) pagrindas. Kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymo(si) galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Įstaigoje dirbantys pedagogai  yra kvalifikuoti specialistai, nuolat besimokantys, reflektuojantys savo veiklą, įgiję didelę komandinio darbo patirtį. Mums svarbu: tobulinti ugdymo(si) procesą, grindžiant jį patirtinio, probleminio ir eksperimentinio ugdymo koncepcija; integruoti STEAM dalykus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas; kurti į STEAM orientuotą aplinką, padedančią veiksmingai siekti ugdymo(si) tikslų; tobulėjimo keliant kvalifikaciją bei dalinantis gerąja patirtimi STEAM ugdymo klausimais.

Skip to content