Menu Close

Istorija

Istorija Kauno lopšelis–darželis ,,Dobilėlis’’ (buvęs 3-čias) įkurtas 1966 metais. Tuo metu veikė šešios savaitinės grupės. Šiuo metu įstaigą lanko 108 vaikai. Dirba 34 darbuotojai, iš jų: 12 pedagogų, 8 pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą.


Misija Lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” – bendrosios paskirties ikimokyklinė įstaiga, teikianti Vilijampolės mikrorajono visuomenei kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų bei priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Tai įstaiga, tenkinanti vaiko prigimtinius poreikius, ugdanti kūrybingą asmenybę per saviraišką, sveiką gyvenseną, skiriant dėmesį dvasinėms vertybėms.


Vizija Lopšelis-darželis ,,Dobilėlis” – demokratiška, atvira organizacija, teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias edukacines paslaugas, sudaranti bendruomenės nariams sąlygas tobulėti ir kelti savo kompetenciją. Įstaiga, garantuojanti vaikų iš įvairios socialinės aplinkos socializaciją, teikianti visuomenei įvairias paslaugas:

  • vaiko ugdymą ankstyvoje vaikystėje (2-3 m.);
  • vaiko ikimokyklinį ugdymą (3-6 m.);
  • vaiko priešmokyklinį ugdymą (6-7 m.).


Tikslas Atsižvelgiant į vaikų prigimtines galias, patirtį, poreikius, šeimos ir bendruomenės susitarimus, kurti lanksčius edukacinius kontekstus, įgalinančius vaikus išsiugdyti pasitikėjimo, rūpinimosi savimi ir kitais, kultūrinio ir socialinio jautrumo, komunikavimo, lankstaus mąstymo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis pradmenis.


Uždaviniai:

  •  sudaryti kuo palankiausias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.);
  • skatinti vaikus nuoširdžiai domėtis kitais žmonėmis, nusiteikti bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį;
  • saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo ir aktyvumo, saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos;
  • sudaryti sąlygas vaikams pažinti aplinkinį pasaulį, patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;
  • ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, formuoti rašytinės kalbos – raštingumo pamato – prielaidas, vesti vaiką į literatūros pasaulį;
  • ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, skatinti atskleisti save meno priemonėmis.
Skip to content